За списание „Германистика и скандинавистика“

Списание „Германистика и скандинавистика“ (ISSN: 2815-2867) е национално електронно академично научно списание с отворен достъп и двойно анонимно рецензиране от независими рецензенти. Списанието се издава от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, България.

Разделите „Езикознание“, „Литературознание“, „Преводознание“, „Културознание и странознание“ оформят научната част на списанието. В тях се публикуват оригинални научни и научно-приложни хуманитарни изследвания във всички области на съвременната германистика и скандинавистика – литературознание, езикознание, преводознание, обществознание, история и култура на немскоезичните страни и страните от Скандинавския север, междукултурна комуникация, многоезичие, философия, театрознание, изкуствознание, музикознание. Предимство имат изследванията, чиято цел е проучване и осветляване на връзките и отношенията между България, от една страна, и немскоезичните страни и страните от Скандинавския север от друга, в изброените области.

В разделите „Методика и дидактика“, „Отличени текстове от конкурси за ученици и студенти“, „Преводи на художествена проза и поезия“ и „Рецензии“ се публикуват студентски текстове; текстове от конкурси; рецензии на научни издания и преводни творби; обзори и репортажни материали; подбрани откъси от преводи на художествени, публицистични и научни текстове и др.

Редакционната колегия на списанието включва български и чуждестранни специалисти по литературознание, теоретично и приложно езикознание, преводознание, обществознание, културология и история. Рецензенти на списанието са изявени учени от България, Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Босна и Херцеговина, Италия, Унгария, Полша и др.

Периодичността на списанието е един брой годишно. За да бъдат включени в броя за съответната година, всички материали се предават в срок до 1 юни.

Във връзка с годишнини, конференции и други специални поводи се публикуват извънредни и тематични броеве на списанието, като се следва установената процедура за редактиране и рецензиране на материалите. Извънредните и тематичните броеве се публикуват и на хартия, като съдържанието им е идентично с електронния брой.

В списанието се публикуват материали на български, немски, английски, датски, норвежки и шведски език.

Издателят на списанието осигурява отворен и безплатен онлайн достъп до всички публикувани материали. Публикуването в списанието е безплатно.

Списанието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Списанието се публикува и индексира в CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Crossref, OpenAlex и Google Scholar.

Физически адрес на издателя:

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
ул. „Златовръх“ 30
1164 ж.к. Лозенец
София
България

Електронен адрес на издателя: GermScand@fcml.uni-sofia.bg

Телефон на издателя: 00359 878 254 192

Уебсайт на издателя: https://germscand.fcml.uni-sofia.bg/

За контакт с редакционния екип: JournalGermScand@fcml.uni-sofia.bg